burger
burger

Fotovýstava Příběhy Prahy 14

LOCALFrom

2022-11-04 19:00:00

To

2022-11-04 09:00:00

Project's Events »

Fotovýstava Příběhy Prahy 14 
Datum: 4.11 19:00-21:00
Kreativní prostor H55, Hloubětínská 1138/5
Vstup - zdarma

Za podpory vedení městské části je v Kreativním prostoru H55 k vidění výstava fotografií Pribehi Prahy 14. 
 

Praha 14 je velmi různorodá, ale obvykle se spojuje s poklidným rodinným životem obyvatel panelových sídlišť. Členové klubu chtěli svými fotografickými pracemi zachytit okamžiky běžného života ve čtvrti a narušit stereotypy vylíčením krajiny a obyvatel skrze jejich zkušenosti, příběhy a samozřejmě profesionalitu. 

Příběhy Prahy 14 je série prací profesionálních i amatérských fotografů, kteří se snažili zachytit obyčejné okamžiky, jež jsou běžné v této čtvrti. Uvidíte živé i inscenované fotografie, ve kterých byly použity různé žánry a techniky, digitálne a filmové fotografie. Získáte možnost se ponořit do jednotlivých příběhů a setkat se s účastníky výstavy.

Výstava nabízí jiný pohled na běžný každodenní život. Váš zážitek doplní jazzový koncert kvarteta Alexandra Vakhitova.

Program: 
19:00 Zahájení výstavy
20:20 Začátek koncertu

 

Také na vás čeká:

▪️ Jazzový koncert kvarteta Alexandra Vachitova

▪️ Soutěž o ceny, jako jsou:

- Osobní focení @anna.olsen.photographer

- Manikúra @thebeautypraha

- Certifikát na kurz malování pro dva @karton_cz

- Recenze vašeho fotografického portfolia jako fotografa od @mykola_lebediev

- Certifikát pro hru Leela s @a_chalaya_cz

atd.

 

Akci pořádá organizace Youth Included za podpory městské části Praha 14, MHMP a Mnistrestva Vnitra. 

Youth Included je nezisková organizace, která prostřednictvím grantů a dotací pořádá tematické akce pro migranty, aby měl každý možnost se rozvíjet a najít si nové přátele; proto jsou naše akce pro vás ZDARMA.

Photo: Elena Sviridova (elena_sviridova), Alexey Bachin (alexeybachin
******

Photo exhibition Stories of Prague 14 
Date: 4.11 19:00-21:00
Place: Creative Space H55, Hloubětínská 1138/5
Price: Entrance - free

With the support of the municipality's management, the Creative Space H55 is hosting a photo exhibition of the Stories of Prague 14. 


Prague 14 is very diverse, but it is usually associated with the quiet family life of the inhabitants of prefabricated housing estates. Through their photographic work, the club members wanted to capture moments of everyday life in the neighbourhood and break stereotypes by portraying the landscape and residents through their experiences, stories and of course professionalism. 

Stories of Prague 14 is a series of works by professional and amateur photographers who have tried to capture the ordinary moments that are common in this neighbourhood. You will see live and staged photographs in which different genres and techniques, digital and film photography have been used. You'll get a chance to immerse yourself in each story and meet the participants in the exhibition.

The exhibition offers a different perspective on everyday life. A jazz concert by the Alexander Vakhitov Quartet will complete your experience.

Program
19:00 Opening of the exhibition
20:20 Start of the concert


Also waiting for you:

▪️ Jazz concert by the Alexander Vakhitov Quartet

▪️ raffle with prizes such as:

- Personal photo shoot @anna.olsen.photographer

- Manicure @thebeautypraha

- Certificate for a painting course for two @karton_cz

- A review of your portfolio as a photographer by @mykola_lebediev

- Certificate for playing Leela with @a_chalaya_cz

etc.

The event is organized by Youth Included with the support of the Prague 14 Municipality, MHMP and Mnistrestva Vnitra. 

Youth Included is a non-profit organization that organizes thematic events for migrants through grants and subsidies so that everyone has the opportunity to develop and make new friends; that's why our events are FREE.

Photo: Elena Sviridova (elena_sviridova), Alexey Bachin (alexeybachin)
*****

Фотовыставка "Истории Праги 14"
Дата: 4.11 19:00-21:00
Место проведения: Creative Space H55, Hloubětínská 1138/5
Цена: Вход - бесплатный

При поддержке руководства муниципалитета в Креативном пространстве H55 проходит фотовыставка "Истории Праги 14". 


Прага 14 очень разнообразна, но обычно она ассоциируется с тихой семейной жизнью обитателей сборных жилых комплексов. Своими фотоработами члены клуба хотели запечатлеть моменты повседневной жизни района и разрушить стереотипы, изобразив пейзаж и жителей через их опыт, истории и, конечно, профессионализм. 

"Истории Праги 14" - это серия работ профессиональных фотографов и любителей, которые попытались запечатлеть обычные моменты, характерные для этого района. Вы увидите живые и постановочные фотографии, в которых использованы различные жанры и техники, цифровая и пленочная фотография. У вас будет возможность погрузиться в каждую историю и познакомиться с участниками выставки.

Выставка предлагает взглянуть на повседневную жизнь под другим углом. Джазовый концерт квартета Александра Вахитова завершит ваше знакомство с выставкой.

Программа: 
19:00 Открытие выставки
20:20 Начало концерта


Также вас ждут:

▪️ Джазовый концерт Квартета Александра Вахитова

▪️ лотерея с призами, такими как:

- Персональная фотосессия @anna.olsen.photographer

- Маникюр @thebeautypraha

- Сертификат на курс живописи для двоих @karton_cz

- Обзор вашего портфолио как фотографа от @mykola_lebediev

- Сертификат на игру в Лилу от @a_chalaya_cz

и т.д.


Мероприятие организовано организацией Youth Included при поддержке Муниципалитета Прага 14, MHMP и Mnistrestva Vnitra. 

Youth Included - это некоммерческая организация, которая организует тематические мероприятия для мигрантов с помощью грантов и субсидий, чтобы у каждого была возможность развиваться и заводить новых друзей; именно поэтому наши мероприятия БЕСПЛАТНЫЕ.

Фото: Елена Свиридова (elena_sviridova), Алексей Бачин (alexeybachin)

Vytváření sítí a vzdělávání
***
Networking and education

 

Akce jsou podpořeny Úřadem městské části Praha 14 v rámci projektu integrace ukrajinských uprchlíků a migrantů.
***
The events are supported by the Municipal Office of Prague 14 as part of the project for the integration of Ukrainian refugees and migrants