back-arrow
Good afternoon!

If you would like to contact us, please contact us:

Address: nám IP Pavlova 3, Praha 2
(Sídlo Škrábkových 777/4, Prague 9)

Kontaktní e-mail: youthincluded@gmail.com

Or via social media on Telegram: @Interkulturnipracepraha14

event-img
Fotovýstava Příběhy Prahy 14 
19:00
2022-11-04
Together with City Council
watch more events of the project

Helping migrants and refugees from Ukraine (women and children) to integrate into Czech society much faster and easier. Creation of a community for people who now need our support and participation.

Fotovýstava Příběhy Prahy 14 
Datum: 4.11 19:00-21:00
Kreativní prostor H55, Hloubětínská 1138/5
Vstup - zdarma

Za podpory vedení městské části je v Kreativním prostoru H55 k vidění výstava fotografií Pribehi Prahy 14. 
 

Praha 14 je velmi různorodá, ale obvykle se spojuje s poklidným rodinným životem obyvatel panelových sídlišť. Členové klubu chtěli svými fotografickými pracemi zachytit okamžiky běžného života ve čtvrti a narušit stereotypy vylíčením krajiny a obyvatel skrze jejich zkušenosti, příběhy a samozřejmě profesionalitu. 

Příběhy Prahy 14 je série prací profesionálních i amatérských fotografů, kteří se snažili zachytit obyčejné okamžiky, jež jsou běžné v této čtvrti. Uvidíte živé i inscenované fotografie, ve kterých byly použity různé žánry a techniky, digitálne a filmové fotografie. Získáte možnost se ponořit do jednotlivých příběhů a setkat se s účastníky výstavy.

Výstava nabízí jiný pohled na běžný každodenní život. Váš zážitek doplní jazzový koncert kvarteta Alexandra Vakhitova.

Program: 
19:00 Zahájení výstavy
20:20 Začátek koncertu

Akci pořádá organizace Youth Included za podpory městské části Praha 14, MHMP a Mnistrestva Vnitra. 

Youth Included je nezisková organizace, která prostřednictvím grantů a dotací pořádá tematické akce pro migranty, aby měl každý možnost se rozvíjet a najít si nové přátele; proto jsou naše akce pro vás ZDARMA.

*****

Фотовыставка "Истории Праги 14"
Дата: 4.11 19:00-21:00
Место: Творческое пространство H55, Hloubětínská 1138/5
Цена: Вход - свободный

При поддержке руководства муниципалитета в Креативном пространстве H55 проходит фотовыставка "Истории Праги 14". 
 

Прага 14 очень разнообразна, но обычно она ассоциируется с тихой семейной жизнью обитателей сборных жилых комплексов. В своих фотоработах члены клуба хотели запечатлеть моменты повседневной жизни в районе и разрушить стереотипы, изображая пейзаж и жителей через их опыт, истории и, конечно, профессионализм. 

Истории Праги 14 - это серия работ профессиональных фотографов и любителей, которые попытались запечатлеть обычные моменты, характерные для этого района. Вы увидите живые и постановочные фотографии, в которых использованы различные жанры и техники, аналоговая и пленочная фотография. У вас будет возможность погрузиться в каждую историю и познакомиться с участниками выставки.

Выставка предлагает иной взгляд на повседневную жизнь. Джазовый концерт квартета Александра Вахитова завершит ваши впечатления.

Программа: 
19:00 Открытие выставки
20:20 Начало концерта

Мероприятие организовано организацией Youth Included при поддержке Муниципалитета Прага 14, Министерства внутренних дел и города Праги. 

Youth Included - это некоммерческая организация, которая организует тематические мероприятия для мигрантов с помощью грантов и субсидий, чтобы у каждого была возможность развиваться и заводить новых друзей; именно поэтому наши мероприятия БЕСПЛАТНЫ для вас.


*****
Photo exhibition Stories of Prague 14 
Date: 4.11 19:00-21:00
Creative Space H55, Hloubětínská 1138/5
Entrance - free

With the support of the municipality's management, the Creative Space H55 is hosting a photo exhibition of the Stories of Prague 14. 


Prague 14 is very diverse, but it is usually associated with the quiet family life of the inhabitants of prefabricated housing estates. Through their photographic work, the club members wanted to capture moments of everyday life in the neighbourhood and break stereotypes by portraying the landscape and residents through their experiences, stories and of course professionalism. 

Stories of Prague 14 is a series of works by professional and amateur photographers who have tried to capture the ordinary moments that are common in this neighbourhood. You will see live and staged photographs in which different genres and techniques, analogue and film photography have been used. You will get the chance to immerse yourself in each story and meet the participants of the exhibition.

The exhibition offers a different perspective on everyday life. A jazz concert by the Alexander Vakhitov Quartet will complete your experience.

Program: 
19:00 Opening of the exhibition
20:20 Start of the concert

The event is organized by Youth Included with the support of the Prague 14 Municipality, the Ministry of Culture and the Ministry of the Interior. 

Youth Included is a non-profit organization that organizes thematic events for migrants through grants and subsidies so that everyone has the opportunity to develop and make new friends; that is why our events are FREE for you.

 

Networking and education

All activities are free of charge, as part of support program of City Council of Prague 14.